نویسنده: آرش عیاری
// چهار شنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۷

دومین گردهمایی توسعه دهندگان صنعت موبایل ایران موسوم به پنج شنبه بازار آغاز شد

امروز دومین گردهمایی توسعه دهندگان موبایل توسط کافه‌بازار در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. در این مراسم و در جریان کنفرانس مطبوعاتی، مدیران شرکت کافه‌بازار آماری از عملکرد و تعامل خود با توسعه‌دهندگان ارائه کرده و بار دیگر تاکید کردند که ورود بازیگران خارجی تهدید جدی برای اپلیکیشن‌های ایرانی نیست.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦهای اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای جهاﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺘﯽ ورود ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنها تهدیدی ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺴﺎم آرﻣﻨدهی، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار، در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺒﺮی دوﻣﯿﻦ ﮔﺮدهمایی ﺑﺰرگ توسعه‌دهندگان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ۵ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﻔﺖ: «ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو هفته ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪهای ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از  ۳ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﯽ ﻓﻘﻂ همین ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۳  میلیارد تومان ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﻧﺠﺎم داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ جهش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد.»

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ همکاری ﺑﯿﺶ از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﮔﻔﺖ: «ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار و توسعه‌دهندگان اﯾﺮان همگام ﺑﺎ هم اﯾﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ را رﻗﻢ زدﻧﺪ. توسعه‌دهندگان اﯾﺮاﻧﯽ طی ۵ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار، از ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮوش درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای توانسته‌اند ﺑﯿﺶ از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند. ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ رویداد‌هایی از ﺟﻨﺲ همین ۵شنبه بازار می‌تواند اجزای مختلف این اکوسیستم را به یکدیگر نزدیک‌تر و شانس موفقیت آن در دوره جهانی‌سازی را حتی بیشتر از پیش کند.»

اﻣﯿﻦ اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار، در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آرمندهی ﺑﺮای رسانه‌ها، ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آمارهای اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮم‌اﻓﺰارهای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﺪود ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در طول یک هفته به طور میانگین ۴۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر اپلیکیشن ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان باز و در هر روز توسط بیش از ۴ میلیون کاربر استفاده می‌شود.

اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ همچنان ﺑﯿﺶ از ۸۰ درصد برنامه‌های منتشر شده از طریق ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار اﯾﺮاﻧﯽ هستند ﮐﻪ دﺳﺘه‌های اﺑﺰارها، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزی‌ها، دﺳﺘﻪ‌های ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن هستند.

ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ هدیه ﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار، هم ﺑﺎ اراﺋﻪ آمارهایی از رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد  ۵شنبه بازار گفت: ۵شنبه بازار امسال از لحاظ ظرفیت، محتوا و مدت زمان مراسم با رشد ۱۰۰ درﺻﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺳﻢ و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی بهینه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ از ۵۰ درﺻﺪ ثبت‌نام‌کنندگان در حوزه فنی و ۴۵ درصد در حوزه کسب‌و‌کار هستند. ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ۵ درصد از کل ظرفیت رویداد را به ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ.

ption id="attachment_124388" align="alignnone" width="790"]همایش کافه بازار گزارش ویدیویی زومجی را تا چند دقیقه دیگر تماشا کنید

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ، ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنی ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ، راه‌های دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد فراهم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺳﻢ و همچنین ﺷﺒﮑﻪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت همزمان اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت روﯾﺪاد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺴﺎل همچنین ﯾﮑﯽ از چهار ﺟﻠﺴﻪ هم‌زمان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ آدرس 5shanbe.cafebazaar.ir ﭘﺨﺶ خواهد ﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺳﻢ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  آﭘﺎرات هم در بازه‌های کوتاهی ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد.

وی اشاره کرد که هشتگ‌های رسمی شبکه‌های اجتماعی امسال ۵ﺷﻨﺒﻪ_ﺑﺎزار و 5shanbebazaar است. ﺷﻌﺎر دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ۵شنبه‌بازار، «باز ببین» است و تلاش شده در تمامی ۳ پنل و ۱۲ کارگاه این دو روز بر اهمیت بازبینی صنعت و کسب‌وکار تاکید شود.

تا چند دقیقه دیگر می‌توانید گزارش ویدیویی زومجی از این گردهمایی را تماشا کنید.

تهیه شده در زومجی


اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده