Zoomg 2014

برترین بازی‌های هر سبک در سال ۲۰۱۴ به انتخاب شما

در این قسمت شما می‌توانید برترین‌های هر سبک یا ژانر در سال ۲۰۱۴ را انتخاب کنید. ۷ سبک و ۳۵ بازی در این بخش از نظرسنجی ما وجود دارد که شما می‌توانید فقط ۷ بازی را از بین آن‌ها به عنوان انتخاب نهایی خود، برگزینید.

برترین بازی‌های هر پلتفرم در سال ۲۰۱۴ به انتخاب شما

در این قسمت شما می‌توانید برترین‌های هر پلتفرم در سال ۲۰۱۴ را انتخاب کنید. ۴ پلتفرم و ۲۳ بازی در این بخش از نظرسنجی ما وجود دارد که شما می‌توانید فقط ۴ بازی را از بین آن‌ها به عنوان انتخاب نهایی خود، برگزینید.

برترین بازی‌ها در بخش‌های روایت، موسیقی و بهترین بازیگر در سال ۲۰۱۴ به انتخاب شما

در این قسمت شما می‌توانید برترین‌ بازی‌ها از نظر روایت داستان، موسیقی و بهترین بازیگر و صدا‌پیشه در سال ۲۰۱۴ را انتخاب کنید. ۳ بخش و ۱۵ کاندید در این بخش از نظرسنجی ما وجود دارد که شما می‌توانید فقط ۳ کاندید را از بین آن‌ها به عنوان انتخاب نهایی خود، برگزینید.

برترین بازسازی، بازیساز سال ۲۰۱۴ و مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۵ به انتخاب شما

در این قسمت شما می‌توانید برترین‌ بازی بازسازی شده، برترین بازیساز سال ۲۰۱۴ و مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۵ را انتخاب کنید. ۳ بخش و ۱۶ کاندید در این بخش از نظرسنجی ما وجود دارد که شما می‌توانید فقط ۳ کاندید را از بین آن‌ها به عنوان انتخاب نهایی خود، برگزینید.

بهترین بازی مستقل و برترین بازی سال ۲۰۱۴ به انتخاب شما

در این قسمت شما می‌توانید برترین بازی مستقل و بهترین بازی سال ۲۰۱۴ را انتخاب کنید. ۲ بخش و ۱۵ کاندید در این بخش از نظرسنجی ما وجود دارد که شما می‌توانید فقط ۲ کاندید را از بین آن‌ها به عنوان انتخاب نهایی خود، برگزینید.

x