The Silent Age

معرفی بازی موبایل: The Silent Age: سفر در عصر خاموش

جو یک آدم معمولی است، با زندگی معمولی و کار معمولی. اما در یک روز معمولی اتفاق غیر معمولی برای او می‌افتد! او مرد غریبه‌ای را می‌بیند که از آینده آمده و دستگاهی را به او می‌دهد...

تبلیغات