Islamic Republic of Iran Air Force

نیروی هوایی ارتش به بازیسازهای متخصص امریه سربازی می‌دهد

نیروی هوایی ارتش که مدتی است بر روی یک پروژه بزرگ بازی‌سازی فعالیت می‌کند، اعلام کرد که بازی‌سازهایی که مشمول خدمت سربازی هستند می‌توانند امریه دریافت کنند. با زومجی همراه باشید

x