healdless wizard

با برنامه‌های روز سوم جشنواره بازی‌های مستقل تهران آشنا شوید

جشنواره بازی‌های مستقل تهران امروز وارد روز سوم و در واقع، آخرین روز فعالیت رسمی خود شده است. برنامه‌های امروز از ساعت ۱۳:۰۰ شروع می‌شود و با کنفراس‌ها و سخنرانی‌های متنوعی دنبال می‌شود

x