Game for Change

مستند ساز آمریکایی از شیوه اطلاع رسانی و آموزش به وسیله سرگرمی ها می گوید

افراد بسیاری هستند که برای اطلاع رسانی‌های صحیح نسبت به اعتقادات و رفتارهای اشتباه ما، تلاش‌های فراوانی انجام می‌دهند. حال این امر می‌تواند از طریق تبلیغات باشد، می‌تواند از رسانه‌های چاپی صورت گیرد و امروزه نیز می‌تواند از طریق سرگرمی‌هایی نظیر سینما و بازی‌ها صورت گیرد. مورگان اسپرلاک مستند ساز آمریکایی در این مورد سخن می‌گوید.

x