da Game Studios

بازی Fallout Shelter بیش از 70 میلیون بار در هر روز انجام می‌شود

Fallout Shelter اولین بازی موبایل استدیو بتسداتوانست به موفقیت عظیمی در هفته اول انتشار خود دست یابد. این بازی در تمام دنیا روزانه بیشتر از ۷۰ میلیون بازی می‌شود. 

تبلیغات